DirectX Joystick

DirectX Joystick

Delphi และ C++ Builder component เพื่อการค้นคืนตำแหน่งและสถานะก้านควบคุม
คะแนนผู้ใช้
3.7  (20 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.1
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
โปรแกรมนี้คือ Delphi และ C Builder component เพื่อการค้นคืนตำแหน่งและสถานะก้านควบคุม.
คุณสมบัติ : ใช้ DirectX 8 API ที่ใช้ได้กับ Delphi/C Builder 5 XE5 และ รหัสต้นทาง Lzarus 1.0.12 ที่รวมอยู่ในชุดจำหน่ายปลอดลิขสิทธิ์เวอร์ชันเต็ม
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: